Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het wettelijk orgaan waarin ouders en personeel inspraak hebben en adviseren over allerlei onderwerpen die met Ter Stege en het onderwijs te maken hebben.

De MR geeft, afhankelijk van het onderwerp, instemming of advies bij alle belangrijke beslissingen die op school worden genomen. Denk daarbij aan huisvesting, vaststellen van onderwijskundige doelstellingen, vaststellen formatieplan, besteding budgetten, etc. Samen verbeteren wij de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.


Openbare school Olst heeft een MR waar van iedere locatie een ouder en een teamlid afgevaardigd is.

De openbare basisscholen van Stichting de Mare hebben tevens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit ieder onderwijsteam is een ouder en een leerkracht lid van de GMR. In de GMR worden die zaken besproken, die voor alle openbare basisscholen van belang zijn.